e-gépész online szaklap

Mi is az az üvegházhatás?

| | |  1 | |

Az üvegházhatás megértése alapvető feladat, amennyiben erről a kérdésről szeretnénk érvelni pro vagy kontra. Márpedig ma ez az egyik központi téma mind a közbeszédben, mind a szakemberek körében.

Amikor az emberiség elkezdi növelni a légkörben a CO2 mennyiségét, egy éghajlati szempontból rövid távon dinamikus egyensúlyban lévő rendszert zavar meg. Sokszor elhangzó ellenérv, hogy az éghajlat természetes változása során előfordultak olyan időszakok, amikor a hőmérséklet emelkedése megelőzte a CO2-koncentráció növekedését, azaz nem állítható egyértelműen, hogy a CO2-többlet okozza a hőmérséklet emelkedését. Ebből azonban nem következik, hogy a mostani helyzetben kizárható lenne az oksági kapcsolat a CO2-koncentráció jelenlegi növekedése és a napjainkban tapasztalható éghajlatváltozás között. Ez a vita az oksági sorrendről nem segít megérteni a jelenleg tapasztalható változást, ugyanis az elmúlt néhány ezer évben meglepő stabilitást mutató klíma mellett a CO2-koncentráció is stabil volt, jelenleg pedig egyetlen szempontból borult fel a korábbi egyensúly: a CO2-szintet az antropogén kibocsátás kezdte el megnövelni. Mivel a fosszilis forrásokból származó szén más izotóparányt tartalmaz, mint a természetben évi körforgást végző szén, ezért az előző állítást mérésekkel közvetlenül alá lehet támasztani.

Az emberiség által a légkörbe juttatott többlet CO2-t a természet csak részben képes kivonni a légkörből, így az ott felhalmozódik. A napsütés hatására a földfelszín felmelegszik, és ezt a többlet hőt a világűr felé igyekszik kisugározni.

A légkörben a szén-dioxid elég jól elkeveredik, azaz a troposzférában lassan csökken csak a koncentrációja, nem úgy, mint például a vízpáráé. Ebből következik, hogy a CO2 abszorpciója egészen nagy magasságokban is létezik. Tehát a felszínhez közel elnyelt sugárzást az elnyelő réteg ugyan izotrop módon re-emittálja, de annak kifelé induló része ismét elnyelődik kissé feljebb, ennek egy része ismét felfelé re-emittálódik ebből a rétegből, és így tovább, egészen addig, amíg megszűnik az abszorbens gáz jelenléte, és a sugárzás a világűrbe jut.

Ebből az következik, hogy minél több szén-dioxidot juttat az emberiség a légkörbe, annál jobban nő a koncentráció nagy magasságon is, és egyre magasabbra kerül az a réteg, amely már lényegében nem tartalmaz szén-dioxidot. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre magasabban lesz az a régió a troposzférában, ahonnan a világűrbe sugárzódhat a hő, további abszorpció nélkül. Ezt szaknyelven úgy mondják, hogy az effektív sugárzási magasság növekszik. Miután a troposzférában felfelé haladva a hőmérséklet csökken, így az effektív sugárzási magasság növekedése miatt a sugárzás egyre kisebb hőmérsékletű közegből indul. A Stefan-Boltzmann-törvény értelmében a kisugárzott teljesítmény a hőmérséklet negyedik hatványával arányos, tehát a felfelé csökkenő hőmérséklet korlátozza a világűrbe sugározható hő mennyiségét, mert a sugárzás effektív magasságát egyre növeljük az atmoszférában az üvegházhatású gázok kibocsátásával. Ha pedig kevesebb hőt tud a Föld kisugározni, növekednie kell a kisugárzó közeg hőmérsékletének, hogy a bejövő és kimenő sugárzás egyensúlya az elnyelődés ellenére is megmaradjon.

Részlet Hetesi Zsoltnak a Magyar Energetika 2017/1. számában megjelenő cikkéből.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Ficedula albicollis | 2017. márc. 10.

Minden elismerésem azon olvasótársaimé, akik ebből megértették és felismerték, vagy ráismertek a „;üvegházhatásra”; Ezen, vízió szerint (ha így működne, de szerencsére nem )a Föld már felforrt volna. A Föld légkörében fellelhető tévesen „;üvegházinak”; nevezett ezen hatás egyébként meg, meglehetősen gyenge, és nem ismerhető fel „;rokoni kapcsolat”; egy valóságos üvegházban működő hatással. Ugyanis egy üvegtetejű házban teljesen más fizikai állapot, helyzet van jelen. A szerző szerint az ÜHH megértése alapvető feladat. Ehhez azonban alapvető feladat, hogy megértse és tisztában legyen (a légkörben lezajló folyamatok, kémiai és fizikai hatások, kölcsönhatások mellett) az ide vonatkoztatható alapvető fizikai törvényekkel és matematikailag is számszerűsíthető állapotokkal, tényekkel. Meglehetősen bizarr számomra, ha egy fzikus doktor, minden átmeneti magyarázat, bizonyítás nélkül- egy-helyenként meglehetősen ellentmondó,zavaros víziója igazolására –;csak úgy beemel egy a gázokra, aligha érvényesíthető törvényt, az abszolút fekete testekre vonatkozó Stefan –;Boltzman törvényt. A szerző hivatkozása egy olyan fizikai absztrakció, amely a valóságban egyáltalán nem létezik. Egy olyan elvont fogalmú test, amely (ha létezne) minden fényt/hőt elnyelne. A sugárzásnak kitett testek közül az *átlátszó test minden sugárzást átenged *fehér test minden sugárzást visszaver *fekete test minden sugárzást elnyel *szürke test minden sugárzást, minden hullámhosszon azonos mértékben visszaver, elnyeli a sugárzást, vagy átengedi. *a színes test(ahová a valóságban létező testek kivétel nélkül tartoznak) a spektrum egyes részeit teljesen különböző mértékben verik vissza, abszorbeálják, vagy éppen engedik át. A valóságban minden létező test ebbe a csoportba tartozik. Az elnyelés a vastagságtól(jelen esetben a koncentrációtól) függ. A katasztrofálisnak kinevezett 370-400 ppm légköri CO2 koncentráció elenyésző, amely a vitatott estünkben marginális= 0,04 térfogat % és kb. 0,004 tömegezreléknek felel meg.A Föld történelme során a múltban fellelhető legalacsonyabb szintnek felel meg, és hamis az, az IPCC által is terjesztett állítás, amit Hetesi kontroll nélkül átvett, hogy az elmúlt x ezer évben állandó lett volna, még inkább, hogy stabil 270 ppm lett volna.1812 óta kb. 90 000 egzakt mérési eredmény áll rendelkezésére az érdeklődőknek, és ezzel Dr Hetesinek is tökéletesen tisztában kell lennie, és tisztában is van. Az ipari forradalom kezdetés tartósan a mainál tarósan(akár egy évtizedig is) a mainál is 15-20 százalékkal magasabb szintet rögzítettek a mérések. Itt és most nem látom értelmét, hogy Hetesi alapjaiban téves, tényekben téves, és az érvényes fizikai törvényeket is tévesen interpretáló, vagy inkább negligáló sajátos üvegház-vízióját kritikai górcső alá vessük. Azonban, ha a Stefan-Boltzman törvényt felhozta, akkor kötelezően be kellett volna emelnie a hullámhossz szerinti energiaeloszlásra vonatkozó Max Planck törvényt. Továbbá minden gáz a rá jellemző, meghatározott hullámhossz tartományban sugároz, és van egy jellegzetes spektrális „;ujjlenyomata”;.A spektrum vonalai sávszélességben és erősségben is meglehetősen eltérnek. Ezeken a sávokon kívül a gáz nem abszorbeál és így nem is sugároz. Ezen túlmenően minden műszaki hőtan könyvben megtalálható, a gázok közismerten rossz sugárzók. Kötelezően bele kellene illeszteni a sajátos víziójába az azonos hullámhosszakra vonatkozó Kirchoff-törvényt,a Wien –;törvényt, a Beer-törvényt, és akkor talán körvonalazódhatna számára is , hogy az IPCC és az általa ”;továbbfejlesztett”; ÜHH vízió finoman kifejezve is sántít, vagy inkább ezer sebből vérzik. Egy szóval nonszensz. Ismerve Hetesi Zsolt másutt is gyakran megjelenő makacsul sajátos(és alapjaiban téves) eszmefuttatásait, nem tudok nem asszociálni Szentgyörgyi Zsuzsa prof. asszony kb. egy évtizeddel ezelőtti írására. Egy, az MTA által végzett szociológiai kutatáson „;kesergett”;. Ott tartunk, hogy évente 40 000 magyar maturandus nem tesz egyetlen természettudományos tárgyból vizsgát. Ismertette az akadémia 14 tagjából álló testület felmérésének eredményét. Erre vonatkozó javaslataikat a testület megküldte az akkori oktatásügyi miniszternek is. Válasz nem érkezett. Az akkori ponthatárokat ismertette a prof. asszony, miszerint 120 pont volt az elérhető max, pontszám. „;A humánerőforrás-manager”;(magyarul személyzetis )szakra 114 ponttal lehetett bejutni,ezzel szemben az ELTE matematika szakára már 76 pont is elegendő volt, a fizikához pedig mindössze elég volt 72 pont. A rendszerváltozás óta megnégyszereződött az egyetemen tanulók száma Magyarországon. Szép üzenet ez számunkra is a szakmai tudás értelméről, megbecsüléséről. Az oktatási rendszer leértékelte a természettudományos oktatást.”;- állapította meg keserűen Szentgyörgyi Zsuzsa. Az eredmény itt is jól érzékelhető. Az alapvető természettudományos ismereteket, törvényeket negligáló mesterségesen fals ÜHH tézisre ráépített, áltudományos, „;man made”; globális felmelegedés- rögeszmés-téveszme beágyazódása a tud. életen át a gazd.politikába és a közbeszédbe. A Világ javainak és hatalmi struktúrájának újra felosztása érdekében..

Facebook-hozzászólásmodul