e-gépész online szaklap

Megoldódni látszik a szellőztetés vita?

2021. március 12. | e-gépész| |  2 |

Megoldódni látszik a szellőztetés vita?

Számos szakmai vitát generált a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet, amely amely az épületek szellőző berendezéseivel kapcsolatos módosított műszaki tartalmi követelményeket határozta meg. A rendelettel kapcsolatban az MMK állásfoglalást adott ki és javaslatokat fogalmazott meg az illetékesek felé. Március 11-én megjelent a Magyar Közlönyben a „válasz”.

13/2021. (III. 10.) ITM rendelet

A műszaki igényesség és színvonal tekintetében visszalépés ez a módosítás azzal együtt, hogy a megoldások szabadságfoka nagyobb lett. Nem pontosan erre a változatra vártunk!

13/2021. (III. 10.) ITM rendelet

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 13/2021. (III. 10.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6/B. § A 6. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha az építészeti-műszaki tervezési dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, a  6.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltaknak 2022. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni azzal, hogy a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat ebben az esetben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 13/2021. (III. 10.) ITM rendelethez

  1. Az R. 1. melléklet V. rész 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „2.4. Ha az  épület tartózkodási zónájába bejuttatandó friss levegő mennyiségét szabályozott működésű hővisszanyerős vagy központi elszívásos szellőztetőrendszer biztosítja, akkor a rendszer részeként és kialakításánál figyelembe vehetők a  friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus működésű páraszabályozású légbevezető elemek, de az épület külső nyílászáróinak teljes vagy részleges nyitásával történő frisslevegő-bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték számításánál nem szabad figyelembe venni.”
  2. Az  R. 1.  melléklet V. rész 2. pont 2.2.  alpontjában a „Légtechnikai rendszerrel” szövegrész helyébe a „Légtechnikai rendszer esetén” szöveg lép.

Szellőztetés

Kapcsolódó

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Zoárd | 2021. ápr. 10.

Az embernek vannak elvei a tervezéssel kapcsolatban, aztán egyszer csak belebotlik egy olyan feladatba, ahol fel kell rúgnia az addig hangoztatott elveit. Kulcsos házat tervezek, ahol az elektromos energiát is csak napelemek biztosítják, sziget üzemben. Azaz nincs értelme, nincs lehetőség elektromos energiával üzemelő szellőző rendszer kiépítésének. Azaz itt marad az ablaknyitogatás. Rengeteget tanakodtam, hogy milyen megoldás lehet a kézi ablaknyitogatáson felül. Egyetlen lehetőség maradt, CO2, vagy VOC érzékelő és motoros ablaknyitás-zárás. Egy ilyen rendszernek olyan kicsi a villamos energia igénye, ami még sziget üzemben is vállalható. Sajnos egy ilyen egység beruházási költsége cirka 300 eFt. Szóval marad a kézi ablaknyitogatás.


Zoárd | 2021. márc. 18.

Változtatás ide-oda, én, mint épületgépész tervező, ha ide jön valaki és terveztetni akar egy lakóépületet, akkor olyan tervet, amin az ablaknyitogatás biztosítja az általános komforthoz szükséges szellőző levegőt, nem adok ki. Ha ilyen elvárása van, akkor keressen más tervezőt, az én tervezői felelősségvállalásomba ez nem fér bele. És szégyellje magát az az épületgépész tervező, aki ezt bevállalja.

Facebook-hozzászólásmodul