e-gépész online szaklap

A készülékcsere keretében elvégezhető tevékenységek

Szolgáltatói tájékoztató a készülékcsere kapcsán

2018. november 12. | e-gépész | |  0 |

A készülékcsere keretében elvégezhető tevékenységek

2018 szeptemberében lépett hatályba a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet új 6/A. §-a, amely pontosítja a 2008. évi XL. törvény 89. §-a szerinti készülékcsere fogalmát, és a készülékcsere keretében elvégezhető tevékenységeket. Ezek kapcsán adjuk közre az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. tájékoztató anyagát.

Tájékoztató készülékcseréről

1. Bevezetés

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink, a Tervezők és Kivitelezők szíves figyelmét, hogy 2018. szeptember 19-én hatályba lépett a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet új 6/A. §-a, amely pontosítja a 2008. évi XL. törvény 89. §-a szerinti készülékcsere fogalmát, és a készülékcsere keretében elvégezhető tevékenységeket.

Az NGM rendelet jogszabályi rendelkezése a következő:

„6/A. § (1) A meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (3) bekezdésében hivatkozott cseréje nem foglalja magában a csatlakozóvezeték átalakítását vagy a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének cseréjét.”

A vonatkozó jogszabályok értelmében a készülékcsere körébe tartozó kiviteli tervek földgázelosztói tervfelülvizsgálata és a kivitelezést követő műszaki biztonsági ellenőrzése megszűnik, az ezzel járó teljes körű felelősség a tervezőre hárul.

A hivatkozott jogszabályok a készülékcsere esetén a földgázelosztó részére ellenőrzési kötelezettséget, illetve erre vonatkozó jogosultságot már nem tartalmaznak, ebből következően a földgázelosztó a készülékcsere körébe tartozó kiviteli tervek felülvizsgálatát és a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését rövid türelmi időt követően már nem fog végezni. A türelmi idő lejártát követően a tervező által készített kiviteli terv és/vagy a tervező által műszaki-biztonsági szempontból ellenőrzött kivitelezés esetleges hibáiért a földgázelosztó nem felel.

Tekintettel a jogszabályi háttér és ebből eredően a tervfelülvizsgálat, műszaki-biztonsági ellenőrzés folyamatának jelentős változtatására, az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. az átállásra türelmi időt biztosított, amely 2018. október 31-ig tartott. A türelmi időt követően – tehát 2018. november 1-től kezdődően - az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. a készülékcserére vonatkozó kiviteli terveket nem fogadja be, azokat nem vizsgálja felül, a készülékcsere kivitelezését követően nem végzi el a műszaki-biztonsági ellenőrzést.

A földgázelosztó által 2018. október 31-ig befogadott, felülvizsgált és jóváhagyott tervek alapján elkészült kivitelezések műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését a kiviteli terv 2 éves érvényességi idején belül földgázelosztó továbbra is elvégzi.

Készülékcsere földgázelosztói tervfelülvizsgálat és a földgázelosztó által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés nélkül akkor végezhető, ha a meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek cseréje nem foglalja magába:

 • a csatlakozóvezeték, illetve annak részét képező fogyasztói főcsap átalakítását vagy
 • a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének teljesítményváltozásból eredő cseréjét.

2. Az alábbi táblázattal kívánjuk bemutatni a tervfelülvizsgálat és műszaki-biztonsági ellenőrzés eseteit és azokkal kapcsolatos elvárásokat

  Egyszerűsített készülékcsere Készülékcsere Csatlakozó vezetéket érintő átalakítás és/vagy a gázigény változás miatt a gázmérőt is cserélni kell, amely elosztói engedélyes általi tervfelülvizsgálat és műszaki-biztonsági ellenőrzésre kötelezett Új felhasználói rendszer létesítés
Tervköteles Nem Igen Igen Igen
Elosztói engedélyes általi tervfelülvizsgálat szükséges Nem Nem Igen Igen
Elosztói engedélyes általi műszaki-biztonsági ellenőrzés szükséges Nem Nem Igen Igen
Tervezői műszaki-biztonsági ellenőrzésre kötelezett Nem Igen Nem Nem
A fogyasztói vezeték átalakítása megengedett Nem Igen Igen X
A csatlakozó vezeték átalakítása megengedett  Nem Nem Igen X

3. A készülékcserét tartalmazó kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos elvárások

 1. Amennyiben a felhasználói berendezés átalakítására olyan terv készül, amely a vonatkozó jogszabályok értelmében készülékcserének minősül, úgy a kiviteli tervet a földgázelosztóhoz nem kell benyújtani műszaki-biztonsági szempontú felülvizsgálatra. Amennyiben a földgázelosztóhoz mégis ilyen terv kerül benyújtásra, úgy azt a földgázelosztó érdemi felülvizsgálat nélkül visszaadja vagy visszaküldi.
 2. Tervezői felelősség, hogy az ingatlan tulajdonosa, vagy hozzájárulásával a felhasználó gondoskodjon a készülékcsere miatt esetleg szükséges többletkapacitás igényléséről.
 3. Tervezői felelősség, hogy a beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg a vonatkozó jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről szóló jogszabály előírásainak.
 4. A készülékcserét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendelet (266/2013 (VII.11.) Korm. rend.) szerinti jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni.

4. A készülékcsere kivitelezése, műszaki biztonsági ellenőrzése

 1. A készülékcsere kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerinti, arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.
 2. A készülékcserét a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban előírtak szerint kell elvégezni.
 3. Gázfogyasztó készülékcsere esetén az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél. A tervező feladata, hogy a nyomáspróba és a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a felhasználói berendezést minősítse.
 4. A készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését csak az arra vonatkozó tervet készítő tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi
  2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást, vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.
 5. A műszaki-biztonsági ellenőrzést készülékcsere esetén is a 11/2013. ( III.21.) NGM rendelet 2. számú mellékletének 5.4. pontjában leírtak értelemszerű alkalmazásával (pl. készülékcsere esetén a földgázelosztó helyett a tervező értendő) kell végezni.
 6. Készülékcsere esetén a „D” terv alaprajzi mellékleteit és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül a szokásos módon (az illetékes Üzemegységhez) megküldeni/leadni.

5. Egyebek

 1. A készülékcsere kapcsán készült dokumentumok (szerelési nyilatkozat, megvalósulási dokumentáció stb.) az eddigi alkalmazott formával, tartalommal egyezzenek meg, azonban készülékcsere esetén kizárólag a kivitelezői „D”- tervet (alaprajz(ok) amelyek a tervező és kivitelező aláírásával igazolja a megvalósult állapotot) és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet (lásd 1. mellékletben) kell a kivitelezőnek a földgázelosztó részére az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadnia.
 2. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés – készülékcsere körébe nem tartozó – létesítése, átalakítása, megszüntetése kapcsán kialakított folyamat és annak követelményei nem változnak.
 3. A „Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” folyamat továbbra is megmarad, annak követelményeit a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet 6. §-a és a rendelet mellékletének 5.3. pontja tartalmazza.
 4. Felhívjuk a tervezők figyelmét, hogy a készülékcsere kiviteli tervének készítése során kellő körültekintéssel legyenek a nyomásmentesítésre, gázmentesítésre a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba elvégzésére. Amennyiben a tervező előírja, vagy másként nem végezhető el a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba, a gázmérő leszerelését, a felhasználási hely ideiglenes kikapcsolását meg kell rendelni az elosztói engedélyestől. A leszerelt gázfogyasztás mérők felszerelése (visszaszerelése) a földgázelosztóhoz eljuttatott a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés elvégzéséről szóló jegyzőkönyv átvételét követően valósulhat meg. A gázmérő le/felszerelése a földgázelosztó mindenkori díjszabása szerint díjköteles.
 5. A leírtakkal kapcsolatosan felmerülő, konkrétan megfogalmazott kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: info@nkmedgazhalozat.hu

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.
Budapest, 2018. október 1.
NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

Melléklet: Jegyzőkönyv a GET 89. § (3) bekezdése és a 11/2013. (III. 21.) NGM r. 6/a. §-a szerinti készülékcseréről.

Melléklet letöltése

GázellátásGázkészülék

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul