e-gépész online szaklap

Készülékcsere vagy egyszerűsített készülékcsere

2018. szeptember 19. | Lantos Tivadar, Blazsovszky László | |  13 |

Készülékcsere vagy egyszerűsített készülékcsere

A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6/A §-a 2018. szeptember 19-től hatályos, amely a gázkészülékcserére vonatkozó tevékenységeket egyértelműsíti.

Mindenekelőtt tisztáznunk két fogalmat, mert a kapcsolódó jogszabályok gyakori módosításai, az új fogalmak alkalmazásai és a készülékcsere jogszabályi értelmezésének hiánya, a napi gyakorlatban elbizonytalanította a szakmagyakorlókat. A „készülékcsere” tervköteles míg ameglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással(röviden egyszerűsített készülékcsere) nem tervköteles tevékenység.

A szerelésre vonatkozó tevékenységet 2018. szeptember 19-től az alábbiakban leírtak szerint kell alkalmazni.

Egyszerűsített készülékcsere

Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással feltételeit a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6/A §-a az alábbiak szerint szabályozza. (Egyszerűsített készülékcsere az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető).

1. Gázkészülékekre vonatkozó előírások:

  • Az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű, és az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél.
  • A készülékcsere nem járhat a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával.
  • Az új készülék besorolásának meg kell egyeznie a meglévő készülék besorolásával.
  • A készülék elhelyezésének a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul meg kell felelnie.

2. Égéstermék-elvezetőre vonatkozó előírások:

  • Kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék-elvezető berendezésbe csatlakozhat, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprőipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik.
  • Vagy ha az új készüléket a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.
  • EK típusvizsgálati tanúsítványa szerint alkalmas, nem a gázkészülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel történő szerelésre.
  • Az alkalmazott égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer gyártójának utasítása alapján szerelik, valamint a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.

Kik végezhet egyszerűsített készülékcserét?

Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó vagy telephelyi szolgáltató, PB-gáz-fogyasztó készülékek esetében a vezetékes PB-gáz-szolgáltató minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti. A feljogosított gázszerelőnek a jogszabályok értelmében rendelkeznie kell a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatának jogosultsága mellett vagy csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítésére, felhagyására, üzembe helyezésére, karbantartására, üzemzavar elhárításra, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítésre, felhagyására való tevékenység jogosultságával. Vagy a felülvizsgálói jogosultság mellett gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítésére, felhagyására üzembe helyezésére, karbantartására, és üzemzavar elhárításra szolgáló jogosultsággal. Végzettség tekintetében rendelkeznie kell gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel, emellett vagy gáz- és hőtermelő- berendezés szerelői papírja, vagy központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő papírja van. Mindkét esetben 3 év gyakorlati időt ír elő a jogszabály.

Az egyszerűsített gázkészülék cserét a Műszaki Biztonsági Szabályzatban előírtak szerint kell elvégezni és a Műszaki Biztonsági Szabályzat szerinti szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat megküldésével kell a földgázelosztónak, a vezetékes PB-gáz szolgáltatónak, a telephelyi szolgáltatónak bejelenteni.

Tehát ami nagyon fontos, és a szerelőket leginkább foglalkoztatja, hogy az egyszerűsített gázkészülék csere folyamatába továbbra sem kell tervezőt bevonni, egyszóval minden marad a régiben.

Készülékcsere

Erre vonatkozóan már több újdonság is szerepel a jogszabályban. A készülékcsere tervköteles, viszont a MEO-t is a tervező végzi, nem pedig a szolgáltató embere. Ettől a folyamat némiképp egyszerűsödik, hiszen mint tudjuk, a gázszolgáltatók leterheltsége, és emberhiánya miatt a szükséges papírokra hónapokat kellett várni. A meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek a cseréje nem foglalja magában a csatlakozóvezeték átalakítását, vagy a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének cseréjét, viszont a készülék áthelyezhető, az óra utáni és a készülék közötti gázvezeték szakasz átalakítható.  A tervköteles készülékcserét - mivel mérnököt is be kell vonni a folyamatba, aki az ellenőrzést végzi -, olyan gáz- és hőtermelő- berendezés szerelő, illetve központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő is végezheti, akinek nincs gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgálói jogosultsága.  

A rendelet módosítása, kiegészítése tiltásokat fogalmaz meg, ami azt jelenti, hogy

  • amennyiben a meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek a cseréje a felhasználói berendezéshez tartozó fogyasztói vezeték (Get. 3. § 21. pont) átalakítását, illetve cseréjét is szükségessé teszi, akkor a tervező által elkészített kiviteli terv alapján az is elvégezhető, illetve
  • ha a készülékcserével érintett gázfogyasztó készülék vagy készülékek a felhasználói berendezés részét képező gázfelhasználó technológia tartozéka(i), annak, illetve azoknak a cseréje tervköteles tevékenységnek minősül, mert a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológia átalakítás utáni ismételt használatbavétele a rendelet értelmében a hatósághoz [3. § (2) bek.], alatta a földgázelosztóhoz tartozik [4. § (1) bek.].

Nem kell kéményseprő, ha…

A megadott típustól függően a tervező, illetve a feljogosított gázszerelő a kéményseprőipari tevékenységet ellátót akkor – és csak akkor – köteles bevonni, ha a gázfogyasztó készülék üzeme égéstermék-elvezető üzemét érinti.

Ahhoz, hogy készülékcsere esetén a tervező, egyszerűsített készülékcsere esetén a feljogosított gázszerelő tisztában legyen, mikor kell kéményseprőt bevonni a folyamatba, tudnia kell, hogy mely típusú gázfogyasztó készülékek rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges az égéstermék-elvezető igénybevétele.

A közzétételre leadott MBSZ megkülönböztetésül új fogalomként bevezette a gázfogyasztó készülék részeként tanúsított égésterméket elvezetőre az égéstermék-vezető fogalmat. Valamint bevezette a gázfogyasztó készülékek telepítésének és átalakításának típusaitól függő egyedi előírásai fejezetében a gázfogyasztó készülékek telepítésére vonatkozó ábrákon a gázfogyasztó készüléknek azokat a tartozékait, amelyek közvetlenül részt vesznek az égésilevegő-ellátásban vagy az égéstermék elvezetésében, és azokat, amelyek nem a gázfogyasztó készülék részeként tanúsítottak, vastag fekete vonal jelzi. Minden olyan típus esetében, ahol a telepítés ábráin, az égéstermék-elvezetés nyomvonalán vastag fekete vonal nem található, a készülékcsere és az egyszerűsített készülékcsere folyamatába nem kell a kéményseprőipari tevékenységet ellátót bevonni. Égéstermék-elvezető érintettsége hiányában a kéményseprőipari tevékenységre vonatkozó jogszabályok a telepítés folyamatára nem vonatkoztathatók.

Az MBSZ a gázfogyasztó készülék típusaitól függően szövegszerűen ma is egyértelműen azonosítja, hogy a telepítés tervén vagy az egyszerűsített készülékcsere során azonosított típusú gázfogyasztó készüléket a készüléktől független égéstermék-elvezetőhöz kell-e csatlakoztatni, vagy ilyen égéstermék-elvezető alkalmazása nem megengedett.

A témával kiemleten és részletekbe menően foglalkozik a VGF online cikke, amely Kazáncsere egyszerűbben címmel olvasható a szaklap honlapján.

KészülékcsereMBSZ

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Vámosi Viktor | 2022. jan. 21.


Garzó Béla | 2021. dec. 3.

Mi számít az egyszerűsített készülékcsere esetén új készüléknek? Csak a gyártói, új, bontatlan berendezés vagy a gyártó honlapján szereplő gázszerelő által felújtott berendezés?


Fülöp Miklós | 2021. ápr. 22.

Szili hozzászólására Blazsovszky László – a fenti cikk szerzője – az alábbi választ adja.
A 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletre az érintett szakmagyakorlók általi hivatkozás nagy fokú tájékozatlanságra utal. Az NGM rendeletet 2020. március 13. napjával - több mint egy éve - hatályon kívül helyezte a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 9. §-a.
Az „egyszerűsített kazáncsere” – helyesen: a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje – esetére
– a 2020. március 13. napjától hatályos, „a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet” (https://njt.hu/jogszabaly/2020-1-20-22),
– a 2020. március 14. napjától hatályos, „a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet” (https://njt.hu/jogszabaly/2020-3-20-7Q) vonatkozó rendelkezései, és
– a Gázipari Műszaki Szakbizottság által az ITM termékinformációs pont honlapján a Gázipari Szakági Műszaki Előírások alatt közzétett SZME-G 2020.06.12 („Szakági műszaki előírások Azonosító: SZME-G 2020.06.12. Gáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és telephelyi vezetékek”) műszaki előírásai vonatkoznak.
https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-szabalyzat


Szili | 2021. ápr. 20.

Tisztelt fórumozók ! Tisztelt Szilágyi Antal! Sikerült előre jutni, hogy az egyszerűsített kazáncserébe mi fér bele az új jogszabály szerint? Mert ugye az ngm rendelet hatályon kívül van és mindenki arra hivatkozik!


Varga Róbert | 2020. aug. 25.

Üdv! Használt ház tulajdonos lettem. A Tigáztól megszereztem az általuk ismert D-tervet, ami alapján még konvektoroknak kellene a radiátorok helyett lenni. Az előző tulaj feketén csináltatta meg az új rendszert, levágta és összeforrasztotta a csöveket. A gázas, akit kihívtam, azt mondta nem kell gázterv, mert a hálózat jól meg van csinálva, ahhoz nem kell nyúlni. Utána olvasva, ha jól gondolom egyszerűsített készülékcserét akar, kémény kivezetés rendberakással. Azt mondja, lejeleti mindezt a Tigáz felé és innentől minden szabályszerű lesz, gondom nem lesz belőle. Megfelelő lehet ez így, hogy a gázszolgáltatónak nem lesz a jelenlegi gázcső kialakításomról tervezete, csak egy hitelesen lejelentett készülékcsere megfelelő kémény kivezetéssel? Köszönöm!


Szilágyi Antal | 2020. máj. 29.

Tisztelt Cikkírók! Mivel a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2020.03.13-án hatályát vesztette és helyette a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet lépett életbe én úgy értelmezem, hogy a ”készülékcsere” fogalmába sok esetben veszélyesen nagy berendezések, vagy kiterjedt hálózatok is belekerültek. Az utóbbi elég részletesen szabályozza, hogy mi tartozik a ”készülékcsere” fogalmába, viszont az a probléma, hogy a szolgáltatók még továbbra is az NGM rendelethez tartják magukat. Van-e arra lehetőség, hogy központi tájékoztatásban részesüljenek a változásról?


Deakgabi | 2019. jan. 3.

Tisztelt cikkirók! Sajnos nem derűl ki a cikkből, hogy a gázkészülekekre vonatkozó előírásoknál a ” új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél” pontosan mit jelent. itt értem ezalatt, hogy egy 24kw-os regi kazán hőterhelése pl 23.2kw az újé meg 23,4kw akkor ez kizaró tényező e. Továbbá az sem vilagos, hogy a besorolási osztály alosztályairai is vonatkozik e a megkötés, vagy csak a főosztályt veszi figyelembe pl (c12-est csak c12-esre, vagy esetleg c6-ra is engedi).


Szilágyi József | 2018. okt. 3.

Ez mind igaz, de...... Felesleges folytatni. :)


Zoárd | 2018. okt. 3.

Az egyszerűsített készülékcsere csak akkor tud a gázszolgáltató valós kikerülésével megoldódni, ha nincs fogyasztói vezetékszerelés. Amennyiben van, akkor nyomáspróbát kell végezni csőszerelési munka miatt, a gázmérőt le kell szereltetni. Ezt a Gázszolgáltatótól kell megrendelni és itt el is bukott az egyszerű gyors megoldás! Ráadásul, ami új szereléseknél megoldás lenne, a gázmérő fogyasztói oldalára is be kellene tervezni, építeni elzáró szerelvényt. Ezt a Nemzeti Közmű terv felülvizsgálói nem engedik, bár műszaki biztonsági okkal ezt nem lehet megindokolni! Az óra le és felszerelése miatt megint csak több hetes gázenergia kiesésről lehet beszélni, azaz addig se fűtés, se melegvíz!


Szilágyi József | 2018. okt. 2.

https://www29.zippyshare.com/v/RwCL28CW/file.html


Szilágyi József | 2018. okt. 2.

Na akkor, ma érkezett: Tájékoztató_készülékcseréhez_v3.docx https://www29.zippyshare.com/v/RwCL28CW/file.html


Csomor Rita dr. | 2018. szept. 25.

Rita Csomor Egy kis lakásban szeretnénk a konvektort MIKA kazánra és radiátorokra cserélni. Egyszerűsített cserét ajánlott egy tervező. Viszont a kivitelező cég azt jelezte, hogy ha a lakás fölötti lakószint padlószintje magasabb, mint 10,6 m, akkor ezt nem engedélyezik. Az a kérdésem, hogy hol van leírva ez a szabály, és milyen hatóság adta ki. A mi esetünkben éppen 10,6 m ez a távolság


Lakatos béla | 2018. szept. 20.

Véleményem szerint a készülékcsere alkalmazhatóságát az elosztói engedélyes hozzáállása fogja meghatározni. Pl. a Főgáznál /NKM Gázhálózat Kft/ egy megrendelést követően heteket kell várni a gázmérő leszerelésére, később a visszaszerelésére. Ez a munka most több ezerrel fog növekedni, mivel eddig volt lehetőség - rézcső szerelés esetén - , hogy a gázmérőt csak a nyomáspróba idejére szerelje le a kivitelező, a meós jelenlétében. Amennyiben a gázelosztónak nem lesz egy rövid határidő megszabva a mérőszerelés elvégzésére, úgy a kivitelező, és a megrendelő részére egy egynapos gázszerelési munka sem lesz előre tervezhető. A következő probléma az ipari, nagyobb munkák esetén várható. Itt sokszor szükséges lehet - amennyiben a tervező igényli igényli - a konzultáció lehetősége a szolgáltatóval. Pl a Főgáznál a műszakiakat,tervfelülvizsgálókat elszigetelték a tervezőktől, ami a jelentősen megnehezíti a hatékony munkavégzést mindkét fél számára. A több évtizedes üzemi gyakorlatnak számos olyan speciális előírása van, ami az MBSZ-ben nem szerepel, de a szolgáltató szempontjából elemi fontosságú. Ha továbbra sem lesz lehetőség a személyes konzultációra, akkor várhatóan a káresemények száma növekedni fog.

Facebook-hozzászólásmodul