e-gépész online szaklap

Módosult az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló korm. rendelet

2018. július 24. | e-gépész | |  0 |

A Magyar Közlöny 2018. évi 103. számában hosszú várakozást követően megjelent az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása. A módosítás kidolgozásában a Magyar Mérnöki Kamara szakmai javaslataival aktívan közreműködött.

A legfontosabb módosítások a következők:

A rendelet értelmező rendelkezései közé bekerült a közmű-állásfoglalás, a közműegyeztetés, valamint a közműnyilatkozat fogalma.

  • közmű-állásfoglalás: az  e-közmű rendszer által kiadott, az  igényelt kapacitás kiszolgálását biztosítani képes közműellátás meglétét vagy az  elláthatóság feltételeit tartalmazó, a  közművezeték-üzemeltetők nyilatkozatain alapuló, elektronikusan hitelesített dokumentum, 
  • közműegyeztetés: az a tervezett építési tevékenységhez kötődő tevékenység, amelynek során a kérelmező által megjelölt, EOV koordináták által behatárolt földrajzi terület vonatkozásában az  egyes közművezeték-üzemeltetők nyilvántartásukból térképi adatszolgáltatást nyújtanak, és nyilatkozatukban állást foglalnak a  közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósíthatóságáról, nyilatkoznak a tényleges megvalósítás feltételeiről vagy tilalmáról, valamint nyilatkoznak az igényelt kapacitás kiszolgálását biztosítani képes közműellátás meglétéről vagy az elláthatóság feltételeiről, 
  • közműnyilatkozat: az e-közmű rendszer által kiadott, elektronikusan hitelesített dokumentum, amely minimálisan az  építési munkák által érintett hálózatrészek biztonságos megközelítésének, keresztezésének, védelembe helyezésének, áthelyezésének érdekében szükséges műszaki feltételek előírásait tartalmazó, a  közművezetéküzemeltetők által kiadott, sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szükséges és az  általános építményfajták esetében az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét megalapozó nyilatkozatokon alapul,

A rendelet leglényegesebb módosítása kimondja, hogy a közművezeték-üzemeltetők a rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben díjazásra nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik.

A módosítás értelmében az e-közmű adatszolgáltatóknak rendelkezniük kell Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV rendszerben) vezetett nyilvántartással. A korábbi kötelezettség az EOV rendszerben vezetett nyilvántartásra vonatkozott.

A módosítás alapján a közművezeték-üzemeltető naprakész adatot szolgáltat az e-közmű számára. Az adatszolgáltatás műszaki követelményeit az ÁSZF határozza meg. Az ÁSZF-et továbbra is az e-közműt üzemeltető szervezet dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá, lényeges változás ugyanakkor, hogy az ÁSZF kikerült a rendelet 2. mellékletéből. 

A rendelet kiegészül az e-közmű részéről történő adatszolgáltatás alcímmel. Az alcímben foglaltak alapján az e-közmű felügyeleti hatóság számára a jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásához díjmentesen szolgáltat naprakész adatokat a regisztrált közművezeték-üzemeltetőkről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról.

Az új, 9.§ alapján az e-közmű tájékoztató rendszere a felhasználók számára elektronikus azonosítást követően ugyancsak díjmentesen elérhető. A felhasználók számára az e-közmű tájékoztató rendszere az alábbi adatokat szolgáltatja a felhasználók számára:
a) az  e-közmű által szolgáltatott térképi adat, vagyis a  közművezeték nyomvonala, elhelyezkedésének módja, a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója, szakági típusa, általa szállított közeg, valamint a szállítás módja és a kapcsolódó metaadatok az ÁSZF-ben meghatározottak szerint, 
b) a közművezeték-üzemeltetők által üzemeltetett közműhálózattal érintett települések, 
c) a közművezeték-üzemeltetőknek a b) pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatai.

Az e-közmű személyes adatot nem tartalmaz.

A módosítás érinti a 9/A. és a 9/B. §-okat is, mely alapján az adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a tervezéshez szükséges adatokat csak az a tervezői jogosultsággal rendelkező, az e-közmű rendszerben regisztrált tervező vagy az általa képviselt tervezési vállalkozás igényelheti, amelynek tevékenységéhez az e-közmű által szolgáltatott, az ÁSZF-ben meghatározott tartalmú adatra szüksége van. 

Az e-közműt üzemeltető szervezet a regisztráció jóváhagyása során ellenőrzi a tervezői jogosultságot a nyilvántartó kamarák névjegyzékében. Fontos kiemelni, hogy a regisztrált tervező kizárólag a tervezési területén található közműhálózatokról, az  ÁSZF-ben foglaltak szerint kaphat adatokat. A közműnyilatkozatot kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el. A kérelem beadása rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött, valamint tervdokumentáció csatolása is szükséges.

Fontos kiemelni, hogy a közműnyilatkozat és a közmű-állásfoglalás érvényességi ideje 6 hónapról 1 évre változik.

A rendelet kiegészül a jogkövetkezményekre vonatkozó új alcímmel, mely szerint ha a közművezeték-üzemeltető kötelezettségeinek nem tesz eleget, a felügyeleti hatóság felhívja a közművezeték-üzemeltető figyelmét kötelezettségei teljesítésére. Ha a közművezeték-üzemeltető ennek nem tesz eleget, a felügyeleti hatóság bírságot szab ki. A bírság felső határa a közművezeték-üzemeltető bevételétől függ, de legalább 10 millió forint.

A rendelet néhány kivétellel 2018. július 10-én lépett hatályba.

A jogszabály módosított változata itt letölthető.

e-közműMagyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul