e-gépész online szaklap

Tájékozató a felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásairól

2018. február 5. | e-gépész | |  1 |

Tájékozató a felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásairól

A 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET), és a GET végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet 2018. 02. 01-től hatályba lépő változása részben megváltoztatja a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezések létesítésének a folyamatát, érintve a kiviteli tervek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát, és a kivitelezést követő műszakibiztonsági ellenőrzést.

A jogszabályok változásával bevezetésre kerül a „készülékcsere” fogalma, és gyakorlata, amely bizonyos szempontból egyszerűsíti a felhasználói berendezések ilyen típusú átalakítása megvalósításának a folyamatát.

A „készülékcsere” műszaki tartalma jelenleg jogszabályban még nincs meghatározva, ezért szolgálatatók az iparágat képviselő szakmai szervezetek által kidolgozott, a jogszabály módosítását előkészítő javaslatban foglaltakat tekinti irányadónak. A „készülékcsere” követelményei, műszaki tartalma későbbi jogszabályban kerül kihirdetésre (ez várhatóan a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosításaként jelenik majd meg).

A készülékcsere értelmezése

A „készülékcsere” alatt az alábbi műszaki feltételek egyidejű teljesítésülése értendő a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés vonatkozásában:

1. A meglévő gázfogyasztó készülék(ek) helyett cserével beépített új készülék(ek) összes hőterhelése legfeljebb 70 kW lehet (hőterhelés: az az energiaáram, amely a gázfogyasztó készülék folyamatos üzeme során a készülékbe áramlik).

2. A beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről szóló jogszabály előírásainak.

3. A készülékcserével a felhasználási hely felhasználói berendezésének összes hőterhelése nem lehet nagyobb a készülékcsere előtti állapothoz képest;

 4. A készülékcsere nem járhat a csatlakozóvezeték, a gázmérő kötés átalakításával, a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének cseréjével.

(Megjegyzés - a gázmérő kötés átalakítás alatt értendő: a mérőkötés helyének megváltoztatása, áthelyezése a felhasználó berendezésen, a gázzal ellátott ingatlanon belül; a gázmérő kötés dimenziójának, méretének a változtatása. Nem tekintendő a gázmérő kötés átalakításának a meglévő, öntvény idomokból összeépített mérőkötés előre gyártott (szerelő-sínes) kivitelűre történő cseréje, amelyet az EKO/EDD-SZ-221 Műszaki Biztonsági Szabályzat 3.2.7 Gázmérők fejezete Általános kiegészítő követelmények c) bekezdése alapján minden esetben el kell végezni.)

A készülékcsere lebonyolítása (tervezés, kivitelezés, műszakibiztonsági ellenőrzés)

Kiviteli terv készítése

1. A „készülékcserét” az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendelet (266/2013 (VII.11.) Korm. rend.) szerinti jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni. A „készülékcsere” kiviteli tervét a földgázelosztóhoz nem kell benyújtani műszaki-biztonsági felülvizsgálatra. Figyelem! Amennyiben a földgázelosztóhoz a „készülékcsere” műszaki tartalmának megfelelő kiviteli tervet nyújtanak be műszaki-biztonsági felülvizsgálatra, úgy azt a földgázelosztó érdemi felülvizsgálat nélkül küldi vissza a feladónak.

2. Figyelemmel arra, hogy a készülékcsere kivitelezésének, gázszerelésének műszaki-biztonsági ellenőrzését (ennek részleteit lásd később) a kiviteli tervet készítő tervezőmérnöknek kell elvégezni, ezért tájékoztatásul közöljük a tervezővel kapcsolatos jogszabályi követelményt:

„Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást, vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.”

Készülékcsere kivitelezése

1. A készülékcsere kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerint arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.

2. A készülékcserét a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban (MBSZ) előírtak szerint kell elvégezni a kiviteli terv műszaki tartalmának megfelelően.

3. A kivitelezés lezárásakor el kell végezni az fogyasztói vezeték kivitelezést követő ellenőrzését MBSZ 5.2 fejezete szerint, és a kivitelező kiállítja a szerelési nyilatkozatot.

Műszaki-biztonsági ellenőrzés készülékcsere esetén

1. Az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél.

2. A műszaki-biztonsági ellenőrzést a készülékcserét tartalmazó kiviteli terv készítője (tervező) végzi el, a földgázelosztó jelenléte nélkül.

3. A műszaki-biztonsági ellenőrzést a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú mellékletének 5.4. pontjában leírtak értelemszerű alkalmazásával kell elvégezni tervezőnek, a földgázelosztó helyett a tervező értendő.

4. Az ellenőrzést, annak eredményét jegyzőkönyvön dokumentálni kell a tervezőnek).

A készülékcsere bejelentése a földgázelosztónak

1. A kivitelező köteles a földgázelosztónak a készülékcserét a műszakibiztonsági ellenőrzést követő 2 munkanapon belül bejelenteni, és átadni a következő dokumentumokat:

  • a kiviteli tervet D tervesítve, a kivitelezéssel megvalósult állapotot (a tervhez képesti változások feltüntetésével);
  • kivitelező szerelési nyilatkozatát;
  • a tervezői műszaki-biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvét

Összegzés a változás kapcsán

1. A „készülékcsere” eljárás kapcsán keletkező dokumentumokat (szerelési nyilatkozat; műszaki-biztonsági ellenőrzés jegyzőkönyve; megvalósulási dokumentáció stb.) az eddig alkalmazott formával, és tartalommal megegyezően kell elkészíteni.

2. A „Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” folyamat továbbra is megmarad, annak műszaki paraméterei, és a kivitelezése követelményeire a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet 6. § vonatkozik.

3. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés a tájékoztatóban ismertetett „készülékcserébe”, valamint az „egyszerűsített készülékcserébe” nem tartozó (új bekapcsolás történik; a csatlakozóvezetéket is érinti a beavatkozás; a megadott hőterhelési határokat meghaladó berendezések stb) létesítése, átalakítása, megszüntetése kapcsán kialakult folyamat és annak követelményei nem változnak, azok a megszokott módon történnek a továbbiakban is.

Vonatkozó jogszabályok

• 2008. évi XL. Tv. a földgázellátásról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.346180

• 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Tv végrehajtásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273

• 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501

• 42/2017. (XII. 11.) NGM a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205765.347515 12

A cikk az EON felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásairól készült tájékoztatója alapján készült.

Gázkészülék

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Ujvári Ferenc | 2018. febr. 9.

Tisztelt Kollégák! Én 1969 - ben kezdtem a szakmát. Ma is rendelkezem arcképes gázszerelő igazolvánnyal. Én úgy látom, hogy Ti velem együtt a vízet gereblyézitek. Napjainkban természetesen Én is folyamatosan ”fejlődök”, de mégis ”kevesebbet” tudok a szakmáról mint korábban 30 - 40 évvel. Szerintem ezen ne csodálkozzunk, mert ez az eredménye annak, amikor a politika rá teszi a szennyes tappancsát egy ilyen gyönyörű szakmára. Ujvári Ferenc gázszerelő

Facebook-hozzászólásmodul